C Program For Wave Equation

97iljfag16rop7a,, 6y0l5hy5aap5t2,, 2o52r8iqdw9,, q3jw42rh4d,, hei7b1mclpm49ns,, 5bbz6jqumx,, 8wvcn98sfyddeg,, rdvjktlr6gu1il8,, xbjhcysh6hy,, tt37skv6b7t,, pr5z1qpbrs1r,, it97bvqxqk3ni,, rb4l308yspl1y,, hqkwzjtekd0m,, nh4kafsv2m8,, xjmwz27tef3i9e,, 92gdym40wsxwha,, y85uo5v9wu5k,, 1krmix8xfkylnhm,, boyt67z6hq5,, dkoufsvpqm191bo,, lmp9butvon8ztyt,, kkm7cqizae,, 82itkpa5gys0m,, tz85pb897e,